Hakkımızda


Merkezin amacı; Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin hayatını, eserlerini, ilmî ve edebî kişiliğini, düşüncelerini, sosyal çevresini, Türk ve dünya kültür ve edebiyatları üzerindeki etkilerini, Mevlevîlik tarih ve kültürünü, Türk tefekkür, tasavvuf ve edebiyatını incelemek, araştırmak; bu amaç doğrultusunda birimler ve disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek ve yayınlar yapmak, Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin yanı sıra diğer tasavvuf büyükleri ve eserleri üzerinde her türlü akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunmak ve yönetmektir.


Duyurular