Yönetmelik


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEVLÂNA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEÜMAM) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlâna Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DEÜMAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlâna Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DEÜMAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlâna Uygulama ve Araştırma Merkezini (DEÜMAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1)  Merkezin amacı; Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin hayatını, eserlerini, ilmî ve edebî kişiliğini, düşüncelerini, sosyal çevresini, Türk ve dünya kültür ve edebiyatları üzerindeki etkilerini, Mevlevîlik tarih ve kültürünü, Türk tefekkür, tasavvuf ve edebiyatını incelemek, araştırmak; bu amaç doğrultusunda birimler ve disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek ve yayınlar yapmak, Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin yanı sıra diğer tasavvuf büyükleri ve eserleri üzerinde her türlü akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunmak ve yönetmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Mevlâna ve Mevlevîlik çerçevesinde tasavvuf kültürü hakkında yurt içi ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak, yapanları desteklemek, konu ile ilgili kitap, makale, belge ve diğer yazılı, sözlü ve görüntülü arşiv malzemelerini tespit etmek ve teminine çalışmak.

b) Mevlevîlik, Mevlâna Celaleddin-i Rumi ve diğer tasavvuf büyükleri ile ilgili tespit ve temin edilen dokümanları içeren ve araştırmacılar tarafından kolay ulaşılabilir hale getirilmiş veritabanı oluşturmak.

c) Mevlâna Celaleddin-i Rumi ve diğer tasavvuf büyüklerinin hayatı, ailesi, eserleri, fikirleri, çevresi ve dönemindeki tasavvufî, edebî ve siyasî şahsiyetler ile Mevlevîlik tarihi, kültürü ve sanatı üzerine araştırma yapmak, dergi ve kitaplar yayımlamak.

ç) Mevlâna Celaleddin-i Rumi ve diğer tasavvuf büyüklerinin eserlerinde ve onların öğretilerinde günümüz problemlerine çözüm olabilecek mesajları toplumla paylaşmak.

d) Mevlâna Celaleddin-i Rumi ve diğer tasavvuf büyüklerinin düşüncelerinden faydalanarak bu konuda ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek, akademik ve bilimsel çalışmalar yapmak.

e) Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında araştırma ve eğitim yapan kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Mevlevîlik, Mevlâna Celaleddin-i Rumi ve diğer tasavvuf büyükleri ile ilgili çalışmalar yapan bilim adamı, araştırmacı ve sanatçıları desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

e) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Araştırma ve çalışma grupları kurmak.

g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek.

h) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdürün Üniversite öğretim üyeleri arasından önereceği ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenlerle görevi sona eren üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğünde veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

ç) Danışma Kurulu önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu kuruluşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilir. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlasının talebi halinde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmaya yönelik olarak çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile uygulama birimleri de açılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.


Duyurular